Vindico Safety - Utvecklar och tillverkar datorvagnar och laddskåp

Allmänna villkor

Allmänna villkor

Allmänna villkor för Vindico Safety AB (556252-0220). Giltigt från och med 2013-01-01

Prissättning och fakturering

Priserna är angivna i svenska kronor. Vi reserverar oss för eventuella prishöjningar och andra faktorer utanför vår kontroll som kan påverka priset. Alla erbjudanden gäller så länge lagret räcker.

Vindico Safety AB förbehåller sig äganderätter till produkterna tills full likvid har erhållits.

Privatpersoner

Vindico Safety AB säljer ej till privatpersoner eller slutkunder, utan endast genom återförsäljare.

Företag

Försäljning till företag sker efter särskild kreditprövning mot faktura som förfaller till betalning tjugo (20) dagar från fakturadatum. Försäljning till börsnoterade företag, stat, kommun och landsting sker mot faktura som förfaller till betalning trettio (30) dagar från fakturadatum.

Dröjsmålsränta

Vid betalningsdröjsmål utgår årlig dröjsmålsränta på utestående belopp med åtta (8) % plus gällande diskonto från förfallodagen.

Ändringar av fakturor

Om ändringar av fakturor önskas efter att de utsänts förbehåller sig Vindico Safety AB att av kunden ta ut kostnad motsvarande de kostnader som uppstått på grund av denna arbete som krävts.

Reklamationer, transportskador och garantier

Reklamation

För att åberopa att vara är felaktig skall kunden reklamera till Vindico Safety AB omgående.

Transportskador

Transportskador skall omedelbart anmälas till transportören av godset. Om godset har skadat emballage så skall detta antecknas på fraktsedel vid avlämning av godset. Om skada upptäcks efter att godset är mottaget och uppackat så skall skadan omedelbart anmälas till transportör och denne skall så fort det är möjligt inspektera skadan på plats. Vindico Safety AB försäkrar godset från lager till kunden. Om skada uppstår på godset så är detta något som kund skall kommunicera med transportbolaget och inte Vindico Safety AB.

Ansvar för fel

Föreligger fel som Vindico Safety AB ansvarar för, åtar sig Vindico Safety AB att, efter eget val avhjälpa felet genom reparation eller omleverans eller återbetala köpeskillingen.

Garanti allmänt

Vindico Safety AB ansvarar för att varan är felfri vid avlämnande till transportören och ger kunderna 1 års garanti som omfattar endast produktionsfel och saknade delar. Kostnader för frakt, montering, normalt slitage och felaktig hantering omfattas ej av garantin (om inget annat avtalats). Respektive tillverkares garantivillkor gäller, garantier utöver detta lämnas ej.

Utökad garanti på datorvagnar

Vindico Safety AB erbjuder en utökad garanti på datorvagnar på tre år. Omfattningen av denna garanti är samma som den normala garantin förutom tidsperioden.

Garanti på elektroniska lås

För elektroniska lås gäller vid reklamationer att endast felaktiga detaljer ersättes. Övriga kostnader som arbets- och reskostnader ersättes inte. Detta är i enlighet med lås leverantörens villkor. Garantin på lås är 1 år och gäller endast utbyte av detaljer. Vindico Safety AB bekostar ej arbetskostnaden för utbytet.

Garanti på mekaniska lås

För mekaniska lås lämnas garanti i ett år. OBS Endast utbyte av detaljer. Vindico Safety AB står ej för övriga kostnader såsom reskostnader, ev. håltagning av skåp/dörr för åtkomst av lås/regelverk.

Personuppgifter

I samband med den första beställningen måste kunden registrera sig i Vindico Safety AB kundregister genom att uppge namn, postadress och e-postadress mm. Kunden ansvarar för att inte lämna ut användarnamn och lösenord till någon obehörig.

I samband med att du som kund fyller i dina personuppgifter godkänner du att dessa uppgifter registreras och används av oss i samband med köp av våra produkter samt att vi har möjligheten att ta en kreditupplysning före köp Vi behandlar alla personuppgifter som du lämnar i enlighet med PUL, Personuppgiftslagen. Vi garanterar att inga uppgifter om dig säljs vidare eller används till reklamutskick från tredje part.

Du har rätt att efter begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna ska rättas eller raderas.

Dina uppgifter används för vår egen och ibland även för nyhetsbrev. Du kan när som helst tacka nej till sådana erbjudanden och du kan kostnadsfritt ta del av personuppgifterna. Stämmer inte uppgifterna, kontakta oss på valfritt sätt.

Övrigt

Upphovsrätt

Copyright © och varumärken

Upphovsrätten till webbplatsen ägs av Vindico Safety AB, och/eller licenserade partners. Ingen text, bild eller annat material på denna webbplats får reproduceras, dupliceras, kopieras, överföras, distribueras, förvaras eller utnyttjas på annat sätt, med undantag av icke-kommersiellt privat bruk, utan föregående skriftligt tillstånd från Vindico Safety AB.

Alla varumärken, företagslogotyper och varunamn på webbsidan används enligt avtal med resp innehavare och upphovsrätt (eller dess dotterbolag och eller licenserade partners och får inte användas i något syfte utan föregående skriftligt tillstånd.

Allmän friskrivning

Vindico Safety AB har gjort allt som är rimligt för att innefatta den senaste och mest korrekta informationen på webbplatsen. Vi kan inte garantera att informationen på vår webbplats är fullständig eller korrekt, vi tillhandahåller all information “i befintligt skick”. Information på denna webbplats kan innehålla tekniska fel eller skrivfel och kan ändras utan föregående meddelande eller någon skyldighet.

Vindico Safety AB blir aldrig skyldiga att betala skadestånd till någon part, vare sig skadeståndet gäller direkta, indirekta, speciella, följd- eller straffskador, eller för någon annan användning eller oförmåga att använda webbplatsen eller dess innehåll. Detta innefattar, utan begränsning, skadestånd för förlust av inkomster, avbrott i verksamheten, förlust av program eller annan data på ditt informationshanteringssystem eller annan plats.

All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer. De förekommande varumärken som vi marknadsför är varje tillverkares egendom och om det förekommer felaktigheter i framförandet av dessa så ber vi om ursäkt för detta. Bilder eller illustrationer kan felaktigt visa färg eller dekor som inte överensstämmer med verklig vara